اساتید

مدیر آموزش
زمان انتشار: 2 سال پیش

 

نام اساتید

زمان حضور در آموزشگاه

استاد جواهری پور روزهای فرد
استاد ثانی روز های زوج و فرد
استاد رحیمی روز های زوج و فرد
استاد قاسم پور روزهای فرد
استاد مومنی روز های زوج
استاد درگاهی روز های زوج
استاد آروبند روز های زوج
استاد نورالدینی روز های فرد
استاد علی گلی روز های زوج
استاد دهقان روزهای زوج و فرد
استاد حمزه زاده روز های فرد
استاد میرحسینی روز های زوج
استاد خادم الحسنی روز های فرد و زوج
استاد سعادتی نژاد روز های فرد
استاد اسماعیلی  روز های زوج و فرد
استاد حسین زاده روز های فرد

 

مدیر آموزش

توسط مدیر آموزش

مدیر آموزش

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!