هر یک از اعضای تیم آموزشگاه زبان نابغه دارای تجربیات ، دانش و مهارت های منحصر به فردی است که در صورت استفاده، تعهدی شخصی و حرفه ای برای یادگیری با کیفیت بالا برای همه ایجاد می کند. به دلیل فداکاری و سخت کوشی کارکنان و هیئت مدیره است که آموزشگاه زبان نابغه یک موسسه برجسته در این زمینه بوده است.

مدیریت آموزشگاه

آقای میرزائی

آقای میرزایی در سال 1380 به عنوان مدیر عامل موسسه آموزشی نابغه را تاسیس کرد. جهت رشد و پیشرفت آموزشگاه، چشم انداز، ارزش ها و اهداف موسسه را با متدهای روز هماهنگ می کند. و از مدیر عامل و هیئت مدیره در تهیه یک برنامه استراتژیک جدید و دوربرد پشتیبانی می کند.
دکتر میرزایی دارای مدرک لیسانس از دانشگاه تهران، مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تبریز و در زمینه تکنولوژی های آموزشی زبان انگلیسی دارای دکترای تخصصی است. وی مسئولیت دپارتمان پسران را در روزهای ویژه پسران است.

خانم میرزایی

خانم میرزایی در سال 1380 به عنوان مدیر عامل موسسه آموزشی نابغه را تاسیس کرد. جهت رشد و پیشرفت آموزشگاه، چشم انداز، ارزش ها و اهداف موسسه را با متدهای روز هماهنگ می کند. و از مدیر عامل و هیئت مدیره در تهیه یک برنامه استراتژیک جدید و دوربرد پشتیبانی می کند. دکتر میرزایی دارای مدرک لیسانس از دانشگاه تهران، مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تبریز و در زمینه تکنولوژی های آموزشی زبان انگلیسی دارای دکترای تخصصی است. وی مسئولیت دپارتمان دختران را در روزهای ویژه دختران است.

سوپروایزر روزهای زوج

آقای میرزایی در سال 1380 به عنوان مدیر عامل موسسه آموزشی نابغه را تاسیس کرد. جهت رشد و پیشرفت آموزشگاه، چشم انداز، ارزش ها و اهداف موسسه را با متدهای روز هماهنگ می کند. و از مدیر عامل و هیئت مدیره در تهیه یک برنامه استراتژیک جدید و دوربرد پشتیبانی می کند. دکتر میرزایی دارای مدرک لیسانس از دانشگاه تهران، مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تبریز و در زمینه تکنولوژی های آموزشی زبان انگلیسی دارای دکترای تخصصی است. وی مسئولیت دپارتمان پسران را در روزهای ویژه پسران است.

سوپروایزر روزهای فرد

آقای میرزایی در سال 1380 به عنوان مدیر عامل موسسه آموزشی نابغه را تاسیس کرد. جهت رشد و پیشرفت آموزشگاه، چشم انداز، ارزش ها و اهداف موسسه را با متدهای روز هماهنگ می کند. و از مدیر عامل و هیئت مدیره در تهیه یک برنامه استراتژیک جدید و دوربرد پشتیبانی می کند. دکتر میرزایی دارای مدرک لیسانس از دانشگاه تهران، مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تبریز و در زمینه تکنولوژی های آموزشی زبان انگلیسی دارای دکترای تخصصی است. وی مسئولیت دپارتمان پسران را در روزهای ویژه پسران است.

مسئول بخش مالی

آقای میرزایی در سال 1380 به عنوان مدیر عامل موسسه آموزشی نابغه را تاسیس کرد. جهت رشد و پیشرفت آموزشگاه، چشم انداز، ارزش ها و اهداف موسسه را با متدهای روز هماهنگ می کند. و از مدیر عامل و هیئت مدیره در تهیه یک برنامه استراتژیک جدید و دوربرد پشتیبانی می کند. دکتر میرزایی دارای مدرک لیسانس از دانشگاه تهران، مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تبریز و در زمینه تکنولوژی های آموزشی زبان انگلیسی دارای دکترای تخصصی است. وی مسئولیت دپارتمان پسران را در روزهای ویژه پسران است.

ناظر آموزشی گروه کودکان

مدرس مدرس زبان انگلیسی از سال 1391 مدرک دانشگاهی: کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دارنده مدارک دوره های تدریس: Phonics TTC (MLA) Young learners TTC (MLA) FCE تخصص: خردسالان و کودکان

مدیر فناوری اطلاعات

آقای میرزایی در سال 1380 به عنوان مدیر عامل موسسه آموزشی نابغه را تاسیس کرد. جهت رشد و پیشرفت آموزشگاه، چشم انداز، ارزش ها و اهداف موسسه را با متدهای روز هماهنگ می کند. و از مدیر عامل و هیئت مدیره در تهیه یک برنامه استراتژیک جدید و دوربرد پشتیبانی می کند. دکتر میرزایی دارای مدرک لیسانس از دانشگاه تهران، مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تبریز و در زمینه تکنولوژی های آموزشی زبان انگلیسی دارای دکترای تخصصی است. وی مسئولیت دپارتمان پسران را در روزهای ویژه پسران است.

مدیر سایت

آقای میرزایی در سال 1380 به عنوان مدیر عامل موسسه آموزشی نابغه را تاسیس کرد. جهت رشد و پیشرفت آموزشگاه، چشم انداز، ارزش ها و اهداف موسسه را با متدهای روز هماهنگ می کند. و از مدیر عامل و هیئت مدیره در تهیه یک برنامه استراتژیک جدید و دوربرد پشتیبانی می کند. دکتر میرزایی دارای مدرک لیسانس از دانشگاه تهران، مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تبریز و در زمینه تکنولوژی های آموزشی زبان انگلیسی دارای دکترای تخصصی است. وی مسئولیت دپارتمان پسران را در روزهای ویژه پسران است.

تیم آموزشی

استاد جواهری پور

آقای میرزایی در سال 1380 به عنوان مدیر عامل موسسه آموزشی نابغه را تاسیس کرد. جهت رشد و پیشرفت آموزشگاه، چشم انداز، ارزش ها و اهداف موسسه را با متدهای روز هماهنگ می کند. و از مدیر عامل و هیئت مدیره در تهیه یک برنامه استراتژیک جدید و دوربرد پشتیبانی می کند. دکتر میرزایی دارای مدرک لیسانس از دانشگاه تهران، مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تبریز و در زمینه تکنولوژی های آموزشی زبان انگلیسی دارای دکترای تخصصی است. وی مسئولیت دپارتمان پسران را در روزهای ویژه پسران است.

استاد حمزه زاده

آقای میرزایی در سال 1380 به عنوان مدیر عامل موسسه آموزشی نابغه را تاسیس کرد. جهت رشد و پیشرفت آموزشگاه، چشم انداز، ارزش ها و اهداف موسسه را با متدهای روز هماهنگ می کند. و از مدیر عامل و هیئت مدیره در تهیه یک برنامه استراتژیک جدید و دوربرد پشتیبانی می کند. دکتر میرزایی دارای مدرک لیسانس از دانشگاه تهران، مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تبریز و در زمینه تکنولوژی های آموزشی زبان انگلیسی دارای دکترای تخصصی است. وی مسئولیت دپارتمان پسران را در روزهای ویژه پسران است.

استاد خادم الحسنی

آقای میرزایی در سال 1380 به عنوان مدیر عامل موسسه آموزشی نابغه را تاسیس کرد. جهت رشد و پیشرفت آموزشگاه، چشم انداز، ارزش ها و اهداف موسسه را با متدهای روز هماهنگ می کند. و از مدیر عامل و هیئت مدیره در تهیه یک برنامه استراتژیک جدید و دوربرد پشتیبانی می کند. دکتر میرزایی دارای مدرک لیسانس از دانشگاه تهران، مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تبریز و در زمینه تکنولوژی های آموزشی زبان انگلیسی دارای دکترای تخصصی است. وی مسئولیت دپارتمان پسران را در روزهای ویژه پسران است.