مقررات آموزشی

۱-غیبت بیش از سه جلسه (چه موجه و چه غیر موجه) موجب محرومیت از شرکت در امتحان پایان ترم و تکرار آن سطح می گردد.

تبصره : درصورت غیبت بیش از 3 جلسه برای جلوگیری از تکرار ترم زبان آموز می تواند جلسه خصوصی اخذ نماید.

۲- زبان آموزان باید قبل از استاد در کلاس حضور داشته باشند.

۳- تغییر کلاس بعد از شروع ترم امکا ن پذیر نمی باشد.

۴- ترک کلاس زودتر از زمان مقرر ممکن نیست.

۵-امتحانات بر اساس اعلام قبلی برگزار می گردد و برگزاری امتحان به صورت انفرادی میسر نمی باشد.

۶-در صورت غیبت در جلسه امتحان نمره زبان آموز، صفر در نظر گرفته می شود.

۷- با توجه به اینکه ۶۰ درصد از ارزیابی زبان آموزان مربوط به فعالیت های کلاسی می باشد، پس از اعلام نتایج ، امکان هیچ گونه تجدید نظری وجود ندارد .

۸- به منظور پیشگیری از مسایل احتمالی ، امکان استفاده از تلفن آموزشگاه برای تماس شخصی زبان آموزان وجود ندارد.

۹- پیگیری امور زبان آموزان توسط والدین باید به صورت حضوری انجام شودو به صورت تلفنی ممکن نمی باشد.

۱۰-اعلام نتایج زبان آموزان در تاریخ های مشخصی انجام می پذیرد وعواقب عدم آگاهی از نتیجه به عهده متقاضی می باشد.

مقررات ثبت نام

۱- ثبت نام در تاریخ مشخص شده و قبل از پایان هر ترم با ارئه کارت زبان آموزی انجام می پذیرد و پس ازپایان مهلت ثبت نام، فقط با توجه به امکانات آموزشگاه، ثبت نام بعمل می آید.

۲- آموزشگاه فقط در قبال کلاس هایی که در تاریخ مقرر به حد نصاب برسند وظیفه ارایه خدمات دارد.

۳- انتخاب استاد از اختیارات آموزشگاه می باشد.

۴-.کتب آموزشی برای کسانی تهیه وتحویل می گردد که در تاریخ های تعیین شده ،قبض کتاب تهیه کرده و حتما برای تحویل کتب در تاریخ مقرر با ارائه قبض رسید مراجعه کنند،در غیر اینصورت آموزشگاه هیچ تعهدی جهت تهیه کتاب ندارد.

۵- حضور زبان آموزان قبل از ثبت نام قطعی در کلاس غیر قانونی وغیر ممکن می باشد.

۶- رزرو شهریه فقط قبل از تاریخ شروع ترم و با تقاضای کتبی امکان پذیر است و پس از شروع ترم این امکان میسر نمی باشدوشهریه رزرو شده به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد.

۷- چنانچه داوطلب پس از ثبت نام قطعی ، سه روز کاری غیرتعطیل قبل از تاریخ شروع ترم از شرکت در کلاس منصرف گردد، شهریه پس از کسر %20 قابل استرداد می باشد ، در غیر این صورت استرداد شهریه به هیچ وجه ممکن نمی باشد .

۸-تعیین شهریه دوره وافزایش آن بر اساس بخشنامه اداره محترم آموزش وپرورش انجام می گیرد.

۹-زبان آموزانی که بیش از یک ترم و یا ترم ها یی را ثبت نام نکرده باشند، باید در آزمون تعیین سطح شرکت نمایند.

مقررات انضباطی آموزشگاه

۱- رعایت شئونات اسلامی

۲- رعایت ادب و احترام نسبت به پرسنل و اساتید

۳- رعایت حسن رفتار با زبان آموزان

۴- رعایت بهداشت و نظافت فردی و همکاری با مسئولین در پاکیزه نگهداشتن فضای آموزشی

۵- خودداری از بکار بردن وسایل تجملی و پرهیز از همراه آوردن اشیاء گرانبها و وسایل غیر مرتبط با امور تحصیلی

۶- مراقبت از وسایل شخصی

۷- تلاش در حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات ساختمان

۸- حضور به موقع در آموزشگاه ، قبل از استاد درکلاس و خروج پس از پایان زمان مقرر

۹- ارائه کارت زبان آموزی در طول دوره آموزشی جهت حضور درکلاس

۱۰- استفاده نکردن از تلفن همراه در کلاس

سایر نکات قابل توجه

۱- زبان آموزان و والدین گرامی باید پس از مطالعه دقیق تمامی موارد، با امضاء آن خود را متعهد به رعایت ضوابط بنمایند.

۲- آموزشگاه هیچ تعهدی در خصوص رفتار زبان آموزان وحوادث خارج از آموزشگاه ، ندارد.

۳- رعایت نکردن مقررات آموزشگاه و بروز هرگونه تخلفی از سوی زبان آموز منجر به اخراج وی می گردد وزبان آموز ووالدین حق هیچ گونه اعتراض و یا ادعایی نسبت به شهریه ندارند.

۴- آموزشگاه تعهدی در خصوص فراهم کردن امکان حضور والدین در طول ساعت آموزشی در آموزشگاه را ندارد.