دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی

ثبت نام دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی (TTC)

ثبت نام دوره زمستان تربیت مدرس زبان انگلیسی (TTC)

ثبت نام دوره زمستان تربیت مدرس زبان انگلیسی (فصل زمستان) آخرین دوره برگزاری TTC در سال 1401 خواهد بود وتاریخ ثبت نام اول دی ماه الی 12 دی ماه می باشد و شروع کلاسها  از 15 دی ماه خواهد بود. 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *